Momenteel wordt er nog gewerkt aan deze website, hierdoor kan het zijn dat niet alle inhoud definitief is.

Astma

Gezondheidszorg: zorggebruik en kosten

Mensen met astma hebben een hoger zorggebruik in vergelijking met de algemene bevolking. Dit komt naar voren uit patiëntenonderzoek van het Nivel onder volwassenen (zie tabel). Een bezoek aan de medisch specialist was in de meeste gevallen de longarts. Patiënten met astma met een slechte symptoomcontrole hebben vaker contact met de huisarts en medische specialisten dan de mensen met een goede symptoomcontrole.

Van de mensen met astma is 6% één of meerdere keren opgenomen geweest in het ziekenhuis in 2017. Dit is vergelijkbaar met de 7% onder de algemene Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder in dat jaar.

Tabel zorggebruik van mensen met astma in 2017
  Mensen met astma Algemene bevolking
Zorggebruik % dat zorgprofessional bezoekt Gemiddeld aantal consulten % dat zorgprofessional bezoekt
Huisarts 86% 4 71%
Praktijkondersteuner 44% 2  
Medisch specialist 55% 4 42%
Longverpleegkundige in ziekenhuis 8% 2  
Fysiotherapeut 37% 20 29%

Bron: Leven met een longziekte in Nederland; Nivel & Longfonds, 2019

Onderstaande tabel presenteert het totaal aantal ziekenhuisopnamen en de cijfers uitgesplitst in dagopnamen, observaties en klinische opnamen uit 2013 tot en met 2016.

Tabel ziekenhuisopnamen astma 2013-2016
  Totaal opnamen Aantal dagopnamen Aantal observaties Aantal klinische opnamen Aantal verpleegdagen klinische opnamen Gemiddelde verpleegduur in dagen
2013* 15.770 7.985   7.785 39.355 5,1
2014* 14.515 6.150 . 8.365 41.125 4,9
2015* 13.250 5.025 285 7.945 39.145 4,9
2016* 14.470 5.350 285 8.835 45.520 4,8

Bron: CBS StatLine, geraadpleegd februari 2019
ICD-10 code J45-J46

* : voorlopige cijfers 
. : het cijfer is onvoldoende betrouwbaar 
niets (blanco) : het cijfer kan op logische gronden niet voorkomen.


Zorgkosten

De totale zorgkosten bedraagt 422 miljoen. De meeste kosten vallen onder de ziekenhuiszorg en genees- en hulpmiddelen.

Tabel zorgkosten van astma in 2015 
Zorgsector Totaal (kosten in miljoenen)
Ziekenhuiszorg 167,6
Genees- en hulpmiddelen 160,7
Eerstelijnszorg 65,9
Beheerorganisaties 15,5
Ouderenzorg 5,7
Overige 6,4
Totaal 421,8

Bron: Kosten van Ziekten Studie 2015 (RIVM en CBS), geraadpleegd januari 2019.


Maatschappelijke kosten

Naast medische kosten zijn er ook maatschappelijke kosten door astma. Het gaat om kosten door ziekteverzuim en vroegtijdige uitval uit het arbeidsproces bij volwassenen. In 2012 heeft het RIVM in opdracht van het Longfonds de maatschappelijke kosten voor astma, COPD en respiratoire allergie geïnventariseerd en uitgebracht in het rapport ‘Maatschappelijke kosten voor astma, COPD en respiratoire allergie’. Hier komt onder andere naar voren dat de ziekteverzuimkosten van werkende astmapatiënten in 2007 opliepen van gemiddeld 340 euro per jaar voor de 15- tot 25-jarigen tot 2000 euro voor de 55- tot 65-jarigen. De kosten van arbeidsongeschiktheid waren 64 euro voor een werkende tussen de 15 en 25 jaar en 251 euro voor een werkende tussen 55 en 65 jaar.